Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11455/3078
標題: 含3,6-二噻吩吡咯併吡咯二酮衍生物之星狀分子合成及其光伏特性研究
Synthesis and Photovoltaic Properties of 3,6-Di(thiophen-2-yl) Diketopyrrolopyrrole Based Star Shaped Conjugate Molecules
作者: 張鈞賀
Chang, Chun-Ho
關鍵字: 含3,6-二噻吩吡咯併吡咯二酮;3,6-di(thiophen-2-yl)diketopyrrolopyrrole;三苯胺;異質接面有機太陽能電池;performance;bulk heterojunction cell
出版社: 化學工程學系所
引用: 1.莊浩宇、陳東煌,科學發展437 期,pp.58-63,2009。 2.林思佑,五環素∕駢苯衍生物有機太陽能電池之研究,碩士論文,國立成功大學光電科學與工程研究所,台南,民國96年。 3.H. Zhou,L. Yang, W. You, Macromolecules 45, 607, 2012. 4.J. You, L. Dou, K. Yoshimura, T. Kato, K. Ohya, T. Moriarty, K. Emery, C.C. Chen, J. Gao, G. Li and Y. Yang, Nat. Comm 4, 1446, 2013. 5.M. O’Regan, M. Grätzel, Nature 353, 737, 1991. 6.M. Grätzel, Inorg. Chem. 44, 6841, 2005. 7.W. U. Huynh, J. J. Dittmer, A. P. Alivisatos, Science 295, 2425, 2002. 8.C. Y. Kwong, A. B. Djurisic, P. C. Chui, K. W. Cheng, W. K. Chan, Chem. Phys. Lett. 384, 372, 2004. 9.W. J. E. Beek, Martijn, M. Wienk, A. J. Janssen, J. Mater. Chem. 15, 2985, 2005. 10.K. Shankar, G. K. Mor, H. E. Prakasam, O. K. Varghese, and C. A. Grimes, Langmuir 23, 12445, 2007. 11.G. Yu, C. Zhang, A. J. Heeger, Appl. Phys. Lett. 64, 1540, 1993. 12.H. Zhou, L. Yang, A. C. Stuart, S. C. Price, S. Liu, W. You, Angew. Chem. 50, 2995, 2011. 13.J. T. Bloking, X. Han, A. T. Higgs, J. P. Kastrop, L. Pandey, J. E. Norton, C. Risko, C. E. Chen, J. L. Bredas, M. D. McGehee, A. Sellinger, Chem. Mater. 24, 5484, 2011. 14.L. Huo, J. Hou. H. Y. Chen, S. Zhang, Y. Jiang, T. L. Chen, Y. Yang, Macromolecules. 42, 6564, 2009. 15.N. S. Sariciftci, L. Smilowitz, A. J. Heeger and F. Wudl, Science 258, 1474, 1992. 16.S. Günes, H. Neugebauer, N. S. Sariciftci, Chem. Rev. 107, 1324, 2007. 17.J. J. M. Halls, K. Pichler, R. H. Friend, S. C. Moratti and A. B. Holmes, Appl. Phys. Lett. 68, 3120, 1996. 18.G. Yu, J. Gao, J. Hummelen, F. Wudl and A. J. Heeger, Science 270, 1789, 1995. 19.S. E. Shaheen, C. J. Brabec, N. S. Sariciftci, F. Padinger, T. Fromherz, J. C. Hummelen, Appl. Phys. Lett. 78, 841, 2001. 20.F. Padinger, R. S. Rittberger and N. S. Sariciftci, Adv. Funct. Mater. 13, 85, 2003. 21.G. Li, V. Shortriya, Y. Yao, and Y. Yang, J. Appl. Phys. 98, 043704, 2005. 22.J. Peet, J. Y. Kim, N. E. Coates, W. L. Ma, D. Moses, A. J. Heeger,G. C. Bazan, Nat Mater 6,497,2007. 23.T.Y. Chu, J.Lu, S.Beaupre,Y.Zhang, J.R.Pouliot, S.Wakim, J.Zhou, M.Leclerc, Z.Li, J.Ding, Y.Tao, J. Am. Chem. Soc. 133, 4250, 2011. 24.M.S. Kim, B.G. Kim, J. Kim, ACS Appl Mater Interfaces 1, 1264, 2009 25.K. Kim, J. Liu, A. G. Namboothiry, D. L. Carroll, Appl. Phys. Lett. 90, 163511, 2007. 26.P. Peumans, S. R. Forrest, Appl. Phys. Lett. 79, 126, 2001. 27.B. Walker, C. Kim, T. Q. Nguyen, Chem. Mater. 23, 470, 2011. 28.H. W. Lin, L. Y. Lin, Y. H. Chen, C.W. Chen, Y. T. Lin, S. W. Chiu , K.T. Wong,Chem. Commun. 47, 7872, 2011. 29.Bre′das, J. L., J. Chem. Phys. 82, 3808, 1985 30.Y.J. Cheng,S.H. Yang, C.S. Hsu, Chem. Rev. 109, 5868,2009. 31.A. Cravino, P. Leriche, O. Aleveque, S. Roquet, J. Roncali, Adv. Mater. 18, 3033, 2006. 32.F. Schlutter, A. Wild, A. Winter, M. D. Hager, A. Baumgaertel, C. Friebe, U. S. Schubert, Macromolecules. 43, 2759, 2010. 33.Y. Liu, M. Nishiura, Y. Wang, Z. Hou, J. Am. Chem. Soc. 128, 5592, 2006. 34.S. Maldonado, D. Knapp, N. S. Lewis, J. Am. Chem. Soc. 130, 3300, 2008. 35.K. E. Martin, Z. Wang, T Busani, R. M. Garcia, Z. Chen, Y. Jiang,Y. Song, J. L. Jacobsen, T. T. Vu, N. E. Schore, B. S. Swartzentruber, C. J. Medforth, J. A. Shelnutt, J. Am. Chem. Soc. 132, 8194, 2010. 36.A. B. Tamayo, B. Walker, T. Q. Nguyen, J. Phys. Chem. C 112, 11545, 2008. 37.E. Wang, M. Wang, L. Wang, C. Duan, J. Zhang, W. Cai, C. He, H. Wu, Y. Cao, Macromolecules. 42, 13, 2009. 38.H.W. Lin, L. Y. Lin, Y. H. Chen, C. W. Chen, Y. T. Lin, S. W. Chiu, K. T. Wong, Chem. Commun. 47, 7872, 2011. 39.Y. Li, S. P. Singh, P. Sonar, Adv. Mater. 22, 1, 2010. 40.Y. Li, P. Sonar, S. P. Singh, M. S. Soh, M. V. Meurs, J. Tan, J. Am. Chem. Soc. 133, 2198, 2011. 41.B. J. Jung, K. Lee, J. Sun, A. G. Andreou, H. E. Katz, Adv. Funct. Mater. 20, 2930, 2010. 42.K. Kim, J. Liu, A. G. Namboothiry, D. L. Carroll, Appl. Phys. Lett. 90, 163511, 2007. 43.H. W. Lin, L. Y. Lin, Y. H. Chen, C.W. Chen, Y. T. Lin, S. W. Chiua , K.T. Wong,Chem. Commun. 47, 7872, 2011. 44.A. W. Hains, Z. Liang, M. A. Woodhouse, B. A. Gregg, Chem. Rev. 110, 6689, 2010. 45.S. Roquet, A. Cravino, P. Leriche, O. Aleveque, P. Frere, J. Roncali, J. Am. Chem. Soc. 128, 3459, 2006. 46.J A. Mikroyannidis, S. S. Sharma, Y. K. Vijay, G. D. Sharma, Appl. Mat. Interfaces. 2,1,2010. 47.S. Roquet, R. D. Bettignies, P. Leriche, A. Cravino, J. Roncali, J. Mater. Chem. 16, 3040, 2006. 48.N. Kopidakis, W. J. Mitchell, J. Lagemaat, D. S. Ginley, G. Rumbles, Appl. Phys. Lett. 89 , 103524, 2006. 49.H. Shang, H. Fan, Y. Liu, W. Hu, Y. Li, X. Zhan , J. Mater. Chem. 21 ,9667,2011. 50.D. G. Farnum,G. Mehta, G. G. I. Moore, F. P. Siegel, Tetrahedron Lett. 29, 2549. 1974. 51.Z. Hao, A. Iqbal, Chem. Soc. Rev. 26, 203, 1997. 52.M. M. Wienk, M. Turbiez, J. Gilot, R. A. J. Janssen., Adv. Mater 20, 2556, 2008. 53.L. Huo,J. Hou,H.Y. Chen,S. Zhang,Y. Jiang,T. L. Chen, Y. Yang. Macromolecules. 42, 6564, 2009. 54.B. Tieke, A. R. Rabindranath, K. Zhang, Y. Zhu, Beilstein J. Org. Chem. 6, 830, 2010. 55.C. H. Woo, P. M. Beaujuge,T. W. Holcombe, O. P. Lee ,J. M. J. Fre′chet, J. Am. Chem. Soc. 132, 15547, 2010. 56.C. Kim, J. Liu, J. Lin, A. B. Tamayo, B. Walker, G. Wu, T. Q. Nguyen, Chem. Mater. 24, 1699, 2012. 57.B. Walker, X. Han, C. Kim, A. Sellinger, T. Q. Nguyen, Appl. Mater. Interfaces. 4, 244, 2012. 58.A. R. Rabindranath, Y. Zhu, I. Heim, B. Tieke, Macromolecules. 39, 8250, 2006. 59.Y. Zhu, I. Heim, B. Tieke, Macro. Chem. Phy. 207, 2206, 2006. 60.M. M. Wienk, M. Turbiez, J. Gilot, R. A. J. Janssen, Adv. Mater. 20, 2556, 2008. 61.L. Zhang, K. Tajima, K. Hashimoto, Macromolecules. 44, 4222, 2011. 62.Y. Qu, J. Hua, H. Tian, Org. Lett.12, 3320, 2010. 63.L. Deng, W. Wu, H. Guo, J. Zhao, S. Ji, X. Zhang, X. Yuan, C. Zhang, J. Org. Chem. 76, 9294, 2011. 64.P. T. Wu, F. S. Kim, S. A. Jenekhe, J. Am. Chem. Soc. 133, 2198, 2011. 65.H. Bronstein, Z. Chen, R. S. Ashraf, W. Zhang, J. Du, J. R. Durrant, P. S. Tuladhar, K. Song, S. E. Watkins, Y. Geerts, M. M. Wienk, R. A. J. Janssen, T. Anthopoulos, H. Sirringhaus, M. Heeney, I. McCulloch, J. Am. Chem. Soc. 133, 3272, 2011. 66.W. Li, T. Lee, S. J. Oh, C. R. Kagan, Appl. Mater. Interfaces. 3, 3874, 2011. 67.P. Sonar, G.M. Ng, T. T. Lin, A. Dodabalapur, Z.K. Chen, J. Mater. Chem. 20,3626,2010. 68.T. L. Chen, Y. Zhang, P. Smith, A. Tamayo, Y. Liu, B. Ma, Appl. Mater. Interfaces. 3,2275, 2011. 69.B. Walker, A.B, Tamayo, X. D. Dang, P. Zalar, J. H. Seo, A. Garcia, M. Tantiwiwat,T. Q. Nguyen, Adv. Funct. Mater. 19, 3063, 2009. 70.O. P. Lee, A. T. Yiu, P. M. Beaujuge, C. H. Woo, T. W. Holcombe, J. E.Millstone , J. D. Douglas , M. S. Chen ,J. M. J. Fréchet, Adv. Mater.23,5359,2011. 71.D. Sahu , C.H. Tsai , H.Y. Wei , K.C. Ho , F.C. Chang, C.W. Chu., J. Mater. Chem.22, 7945, 2012. 72.J. Roncali, Acc. Chem. Resea. 42, 1719, 2009. 73.蕭聖議,碩士論文,含吡咯併吡咯二酮衍生物之星狀寡聚合體合成及其光伏特性研究,國立中興大學 化學工程研究所,一百零一年。 74.Y. Tao, Q. Wang, L. Ao, C. Zhong, C. Yang, J. Qin, D. Ma, J. Phys. Chem. C 114, 601, 2010. 75.E. Zhou, S. Yamakawa, K. Tajima, C. Yang, K. Hashimoto, Chem. Mater. 21, 4055, 2009. 76.Y. Yang, Y. Zhou, Q. He, C. He, C. Yang, F. Bai, Y. Li, J. Phys. Chem. B 113, 7745, 2009. 77.劉力瑋,碩士論文,含丙二腈衍生物之多分枝型共軛高分子合成及其電激光與光伏特性研究,國立雲林科技大學 化學工程與材料工程研究所,九十七年。 78.P. P . Khlyabich, B. Burkhart, C. H. Ng, B. C. Thompson, Macromolecules. 44, 5079, 2011. 79.A. B. Tamayo, X. D. Dang, B. Walker, J. Seo, T. Kent, T. Q. Nguyen, Appl. Phy. Lett. 94, 103301, 2009. 80.J. H.Seo, Synth Met. 162, 748, 2012. 81.M. M. Wienk, M. Turbiez, J. Gilot, R. A. J. Janssen, Adv. Mater. 20, 2556, 2008. 82.G. Li, V. Shrotriya, J. Huang, Y.Yao, K. Emery, Y. Yang, Nat. Mater. 4, 864, 2005. 83.S. L. Hsu, C. M. Chen, K. H. Wei, J. Polymer Sci. A: Polym. Chem. 48, 5126, 2010. 84.Y. Zhang, J. Zou, H. L. Yip, K. S. Chen, J. A. Davies, Y. Sun, A. K. Y. Jen, Macromolecules 44, 4752, 2011. 85.G. Zhang, H. Xu, K. Liu, Y. Li,L. Yang, M. Yang, Synth. Met. 160, 1945, 2010. 86.B. Walker, X. Han, C. Kim, A. Sellinger, T. Q. Nguyen,ACS Appl. Mater. Interfaces 4, 244, 2012. 87.W. Li, T. Lee, S. J. Oh, C. R. Kagan, Appl. Mater. Interfaces 3,3874,2011. 88.H. Hoppe, M. Niggemann, C. Winder, J. Kraut, R. Hiesgen, A. Hinsch, D. Meissner, N. S. Sariciftci, Adv. Funct. Mater. 14, 1005, 2004. 89.J. K. Lee, W. L. Ma, C. J. Brabec, J. Yuen, J. S. Moon, J.Y. Kim, K. Lee, K. Lee, G. C. Bazan, A. J. Heeger, J. Am. Chem. Soc. 130, 3619-3623, 2008. 90.Y. Zhou, Q. Sun, Z. Tan, H. Zhong, C. Yang, Y. Li, J. Phys. Chem. C 111, 6862, 2007. 91.C. H. Cheon, S. H. Joo, K. Kim, H. W. Shin, and Y. R. Kim. Macromolecules 38, 6336, 2005.
摘要: 
本篇論文設計,以拉電子基團三嗪 (trazine) 為中心體與含3,6-二噻吩吡咯併吡咯二酮形成共軛結構,在末端接上推電子基團 (donor) 三苯胺 (Triphenylamine, TPA),合成出星狀分子TDTTPA。經由NMR鑑定確認化學結構、經TGA與DSC分析熱性質熱裂解溫度為393 ℃、玻璃轉移溫度為120 ℃、結晶溫度為162 ℃、熔點溫度208 ℃,皆有不錯的熱穩定性。經紫外光-可見光分析光學TDTTPA成膜後,其最大吸收波長在333 nm 與640 nm ,經循環伏安法分析TDTTPA之HOMO分別為-5.35 eV而LUMO分別為-3.77 eV 。TDTTPA依不同比例與碳球衍生物PC61BM混合製成薄膜,以AFM觀察表面薄膜形態,發現TDTTPA與PC61BM 1:1.5(w/w) 比例混合製作成薄膜,具有最適合的微相分離,有助於電子電洞的傳遞。以TDTTPA/PC71BM複合膜作為光電轉換層,在80℃ 下熱處理1小時,製作成一系列光伏元件。其中以TDTTPA摻混PC71BM比例1:1.5(w/w) 表現最佳,電流密度Jsc值爲5.50 mA/cm2 、開路電壓VOC值爲0.72 V 、填充因子FF值爲0.31、光電轉換效率PCE值爲1.23 %。

The diketopyrrolopyrrole-based star-shaped molecules TDTTPA were synthesized and used as a donor for bulk heterojunction photovoltaic devices. The TDTTPA show two absorption band in the range of 300-700 nm with the maximum absorption wavelengths at around 333 and 640 nm, A series of bulk heterojunction solar cells based on the blend of TDTTPA and [6,6]-phenyl C71-butyric acid methyl ester (PC71BM) in different weight ratio were fabricated. The power conversion efficiency (PCE) was strongly dependent on the composition of the blends. The current density and PCE of the TDTTPA/PC71BM blend (1:1.5, w/w) based solar cell were 5.50 mAcm-2 and 1.23 %,respectivity.
URI: http://hdl.handle.net/11455/3078
其他識別: U0005-2607201316045400
Appears in Collections:化學工程學系所

Show full item record
 

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.