Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11455/88981
標題: 越南瓊狀元故事研究
The research on Vietnamese Trang Quynh Tales
作者: 黎氏青草
LE THI THANH THAO
關鍵字: trang quynh;viet nam;瓊狀元;詼諧;越南文學;笑話;喜劇;民間故事
引用: 參考文獻 一、著書及研究書籍 1. 阮庭方,《40 則瓊狀元之故事集》,世界出版社,2001。(40 tales about Trạng Quỳnh: bilingual Vietnamese-English = 40 truyện Trạng Quỳnh: song ngữ Việt-Anh / Nguyễn Đức Hiền; transl. Nguyễn Đình Phương. - H. : Thế giới, 2001) 2. 凱江編輯,《瓊狀元》,香港出版社,2009。(Trạng Quỳnh và Xiển Bột, Khải Giang sưu tầm và biên soạn, Nhà xuất bản Đà Nẵng.) 3. 國興編輯,黎氏青草翻譯,《瓊狀元之笑話》,河内:文化通訊出版社,2010。(Truyện cười Trạng quỳnh, Quốc Hưng sưu tầm và biên tập, nhà xuất bản văn hóa thông tin, 2010, Hà Nội) 4. 中棉編輯,《瓊狀元故事群》,同奈出版社,1984 。(Truyện Trạng Quỳnh và xiển bột / Trọng Miễn;. - in lần thứ 2. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai , 1984) 5. 《Sự tích ông Trạng Quỳnh của Liễu Văn đường tàng bản khắc năm Khải Định Quý Hợi 1923 (kí hiệu Thư viện Quốc gia R.1858) và bản Phúc Văn đường tàng bản khắc năm Canh Thìn 1940 (kí hiệu Thư viện Quốc gia R.360)。用喃字寫成如今還剩兩個版本,都是以《事跡翁狀瓊》為名,一個是柳文堂藏板,刻印凱定1923(河內國家圖書館號:R.1858);其二是福文堂,刻印1940(河內國家圖書館號:R.360)。每個文本一共都有27頁,包括23回(類似章回小說一般來分類)。 6. 丁家慶,《越南民間文學》,河內:大學出版社,1973,第二集。(Đinh Gia Khánh,Văn học dân gian Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1973, tập 2, trang 210, 211).。 7. 文新,《初考越南歷史》,第三集,河內:文、史、地出版社,1959年,148頁。(Văn Tân, Sơ thảo Lịch sử văn học Việt Nam, quyển 3, Nhà xuất bản Văn, Sử, Địa, Hà Nội, 1959, tr. 148, 149)。 8. 黎志桂,《越南民間故事》,河內:綜合大學出版社,1990,157頁。(Lê Chí Quế ,Văn học dân gian Việt Nam, Tủ sách Đại học Tổng hợp, Hà Nội, 1990, tr.157)。 9. 橋收穫,《昇龍、東都、河內研究》,河內:文化以通訊出版社,1991年,120-121頁。(Kiều Thu Hoạch,Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội, Đinh Gia Khánh, Trần Tiến chủ biên, Sở Văn hóa và thông tin Hà Nội, 1991, tr.120, 121)。 10. 黃進就,《越南文學史》,河內:教育出版社,1970年。(Hoàng Tiến Tựu ,Lịch sử văn học Việt Nam, tập I, phần 1, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, in lần 3, 1970, tr.192, 193)。 11. 阮登那,《狀元故事》,河內:教育出版社,1988年。(Nguyễn Đăng Na,Truyện Trạng, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1988, tr.4)。 12. 陳佳玲,《文學字典》,河內:科學社會出版社,1984年,416頁。(Trần Gia Linh ,Từ điển văn học, nhiều tác giả, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nôi, tập 2, 1984, tr.415, 416)。 13. 張正與風周,《越南民間詼諧》,河內:科學社會出版社,1990年。(Trương Chính và Phong Châu ,Tiếng cười dân gian Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội)。 14. 阮青,《越南民間故事研究》,河內:文化出版社,2001年。 15. 阮善甲(主編),《越南文字史》,河內:教育出版社,2005年。(Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên). Lược sử Việt ngữ học (tập 1). Nxb Giáo dục, H., 2005.) 二、中文的研究書籍 1. 中國民間文學欣賞,《從民間來到民間去》,台北市:河洛圖書出版社印行,1978年[民67]。 2. 譚達先著,中國民間文學概論,台北市:木鐸出版社,1983年[民72]。 3. 段寶林著,《中國民間文學概要》,北京:北京大學出版社,1985年。 4. 張喚民等譯《佛洛伊德論美文選》,知識出版社,1987年。 5. 中國民間文學集成工作手冊,湖南省:長沙市岳麓區中國民間文學整合總編委員會辦公室,1987年。 6. 佴榮本,《笑與喜劇美學》,北京巿:中國戲劇,1988年[民77]。 7. 劉錫誠著,《原始藝術與民間文化》,北京:中國民間文藝出版社,1988年。 8. 佛洛依德 (Freud , Sigmund),閻廣林 ; 張增武譯,《機智及其與無意識的關係》江蘇省上海巿,社會科學院第一版,1989。 9. 潘智彪,《喜劇心理學》,廣東省:信宜縣三環,1989年[民78]。 10. 閻廣林著,《笑:矜持與淡泊-中國人喜劇精神的內在特徵》,北京:國際文化出版公司,1989年。 11. 陶立璠,《民族民間文學基礎理論》,北京巿:中央民族學院,1990年。 12. 直江廣治(王建朗譯),《中國民俗文化》,上海:古籍,1991年[80]。 13. 上海民間文藝家協會編,《中國民間文化》,上海市:學林出版社,1991年-[民80-]。農冠品,《嶺南文化與百越民風》,南寧巿:廣西教育,1992年[民81]。 14. 農冠品,《嶺南文化與百越民風》,南寧巿:廣西教育,1992年[民81]。 15. 恩格斯,《德國民間故事》,北京:人民文學出版社,1996年。 16. 金榮華,《民間文學與中國文化國際研討會論文集》,臺北巿:國立編譯館,1997年[民86]。 17. 艾倫 (Allen, Steve),《笑的魅力》,臺北巿:桂冠,1998年[民87]。 18. 李惠芳,《中國民間文學》,武漢:武漢大學,1999[民88]。 19. 蕭颯 (心理學),《幽默心裡學分析》,臺北市:智慧大學出版 臺北縣中和市 吳氏總經銷,1999年[民88]。 20. 佛洛依德 (Freud, Sigmund),《詼諧與潛意識的關係》,台北市:紅螞蟻圖書,2000[民89]。 21. 祁連休著,《智謀與妙趣:中國機智人物故事研究》,河北教育出版社,2001年。 22. 祁連休,《漢族機智人物故事選》,河北:河北教育出版社,2001年。 23. 劉守華主編,《中國民間故事類型索引》,武漢:華中師範大學出版社,2002年。 24. 劉守華,《比較故事學》,哈爾濱市 黑龍江人民,2003年。 25. 曾永義,《俗文學概論》,臺北市 三民,2003年[民92]。 26. 劉守華、黃永林,《民間敘事文學研究》,武漢市:華中師範大學出版社,2005年 [民94]。 27. 劉守華,《故事學綱要》,武漢市:華中師範大學出版社,2006年。 28. 高國藩,《中國民間文學》,臺灣:學生書集出版社,2006年。 29. 王光東,《20世紀中國文學與民間文化》,上海市:復旦大學出版社,2007年[民96]。 30. 蒋華著,《笑話中的語言學》,湖南省:社會科學出版社,2008年。 三、期刊論文 1. 陳瘦竹,《論戲劇中幽默與機智》,載《南京大學學報》1982年,第一期,南京,第3頁。 2. 遠帆著,《喜劇中的智慧》,載《文藝研究》1983年5期,北京。 3. 『日』鐘木健之,《機智人物故事筆記-試論其欺騙性》,《民間文學論壇》,1984年,第二期。 4. 郭崇林,〈民間故事的民俗教化功能〉,《民間文藝學季刊》,第二期,1990年。 5. 老彭,〈論機智人物的玩世態度和滑稽形象〉,〈中國民間文化〉,第二期,1992年。 6. 蒙書韓,〈試論機智人物故事的戲劇美學特徵〉,《民俗文學研究》,第三期,1996年。 7. 黃永林的《一個機智人物故事的原型與流傳——AT1635A型故事的中國原型探尋》華中師範大學學報(人文社會科學報),第41卷第3期,2002年。 8. 曹毅,《土家族的機智人物故事》,湖北民族學院學報(哲學社會科學版),2002年,5期。 9. 黃偉,〈試析幽默的認知性及社會人際意義〉,《外國語言文學》,第三期,2004。 10. 周福岩,民間故事與意識形態建構西北民族研究 - North West Minorities Research, 2006年, Issue 1, pp.129-138。 11. 萬建中,北京師範大學文學院,20世紀中國故事學:發現民間故事的現實意義,大連大學學報,2011年,4期。 12. 王建章,〈論民間機智人物故事之藝術結構及其民俗文化土壤〉,《民間文學研究》,第六期,2012年。 四、學位論文 1. 梁偉賢,馬來西亞鼠鹿故事研究,國立中興大學,碩士論文,2006年。 2. 周曉霞,顛覆與順從,華東師範大學,博士論文,2007年。 3. 陳雅貞,徐文長故事與人物形象研究,國立中興大學,碩士論文,2008年。 4. 中國民間故事中機智人物故事的文化意蘊,西北師範大學,碩士論文,2010年。 5. 馬英才,中國民間故事中機智人物故事的文化意蘊,西北師範大學,2010年。 6. 廖麗娟,恩施州民間機智人物故事論,湖北民族學院,碩士論文2013年。
摘要: 
在色彩紛繁的民間故事裡面有一種類型故事,常以某個機智人物為中心的故事群。例如漢族的徐文長,維吾爾族的阿凡提,蒙古族的巴拉根倉,越南的瓊狀元,三非伯伯等。這類故事風格獨特,有世界性的普遍存在。研究中國民間文學學者稱其為「機智人物故事」如祁連休是第一個人提出「機智人物故事」的專用詞,其對這方面的研究著書也很多,成就最相關的就是,《智謀與妙趣:中國機智人物故事研究》;劉守華先生也對這些故事做過許多研究論考,其在《故事學綱要》、《民間敘事文學研究》都有大篇幅文章詳細討論。高國藩先生在《中國民間文學》一書裡面也將此類故事做過研究,便命名為「機智人物笑話故事」也都用跟前幾位學者同樣的稱號法。
越南研究民間故事學者亦稱此類故事為「狀元故事」。越南各地均有自己的狀元人物在口頭文學不斷地流傳著。藝術上比較成熟並且有自己鮮明特採的人物形象,例如越南南部的西部有三非伯伯(bac ba phi); 中部有瓊狀元,xien bot, 據說是瓊狀元的孫子;南方最有名的就是:三佳、四色(BA GIAI,TUXUAT-越南名字翻譯)他們兩個出現於封建制度末年,已經是法國開動侵略越南的時候了。NGUYEN KINH, THU THIEM, 豬狀元(名號-從越南翻譯)等人也是狀元故事的代言人,很受民眾喜愛。除此之外越南有六十多個少數民族,除了京族占百分之九十之外,越南少數民族的狀元故事也是很多。例如泰族的Khun Hón ,等等。因為這種類型故事完完全全來自於民間,擁有著民間的明顯特色,所以它們也就是廣泛地反映著民族世代社會生活的面貌,往往體現出民眾的生活及思想,成為歷史的一名鏡子。故也表現出人民中間種種思想上的缺點及弱點。在一定程度上也凸出民眾力量的獨立於覺醒。特別在每次被異族侵略者的破壞時,往往產生一些戰鬥性、反抗性的作品。而瓊狀元就是這類作品的用詼諧機智的主軸加上玩弄心態來面對這種危機,都是越南民間的愛國情緒所散發的光亮。而在眾多越南狀元故事中,瓊狀元是民間心理最有影響力的人物,其故事流傳甚廣,深受百姓的喜愛。直到如今其故事不停流傳,其著書每年都反复出版,並且有不少版本,肯定瓊狀故事在越南人心目中的重要地位。瓊狀元的故事,有固定五十則以上的故事,流行於越南全國。筆者處於對瓊狀元故事深感興趣因此試圖全面地研究瓊狀元故事的各方面的內涵與價值、能由此體會、探討到我們民族故事的一些特色,進而解釋這個特色的許多意義,如涉及與歷史環境、集體心理相應等層面相應的問題。
這本論文從翻譯文本著手,以採意翻譯之方法將瓊狀元五十則故事中譯之後,並透過歷史研究法,推究瓊狀元故事所在的歷史時空背景,及其與社會文化環境的關係。此外亦運用後結構主義方法來分析、心理學理論等相關論提凸顯本論文架構的八個章節,進而對於這些系列故事所蘊含的內容、藝術、文化各方面歸納出特色及貢獻之處。
URI: http://hdl.handle.net/11455/88981
Rights: 不同意授權瀏覽/列印電子全文服務
Appears in Collections:其他文章

Files in This Item:
File SizeFormat Existing users please Login
nchu-104-7101011021-1.pdf4.36 MBAdobe PDFEmbargoed until January 1, 10000    Request a copy
Show full item record
 

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.